Info til innbyggarane i høve Korona


Oppdatert 04.06.21. 

NO KAN VI  IGJEN HA GUDSTENESTER  I KYRKJENE VÅRE.

Kyrkjerommet sin størrelse og avstandsreglar set grenser for kor mange ein kan ha.

Vi må framleis ha minst 1 meter avstand mellom personar i ulike hussstandar når vi har allsong.

Ynskjer de dåp eller vigsel, kontakt prest.

   

 

 

 

 

Info frå kyrkja i høve Korona

 - Kyrkjerommet sin størrelse avgjer kor mange deltakarar ein kan ha.  -  Vi må framleis ha minst 1 meter avstand mellom personar i ulike hussstandar når vi har allsong.  I Vik er ikkje alle kyrkjene så store, og det er ikkje plass til 100  utanom kanskje i Vik kyrkje, med gjeldande avstandsreglar. Det er vanskeleg å gå ut med eksakt tal sitjeplassar, då vi som regel ikkje veit på førehand kor mange som er i same husstand.  

No er det også opna for at personar frå andre kommuner kan delta i gudstenestene i Vik , MEN DERSOM DET ER HØGT SMITTETRYKK I KOMMUNA EIN BUR IKKJE, skal ein ikkje delta i ei anna kommune med mindre smittetrykk. Personale er unna teke regelen.

Nedanfor eit sitat frå siste veilleder frå KA:

 • " Myndighetene åpner for kryssing av kommunegrenser i forbindelse med arrangementer:
  Anbefalingen retter seg nå til enkeltpersoner. Den sier at personer fra kommuner med forhøyet smittenivå ikke bør oppsøke arrangementer i andre kommuner. Dette for å unngå smittespredning mellom kommuner. Ansatte omfattes ikke av dette. Kommuner med forhøyet smittenivå er kommuner med strengere lokale forskrifter eller som er omfattet av tiltaksnivå A, B eller C.
 • Flere deltakere på arrangementer innendørs:
  Fra 27. mai er det tillatt med inntil 50 deltakere uten faste tilviste plasser, 200 med faste, tilviste plasser. På innendørs idretts- og kulturarrangement for barn og unge under 20 år som tilhører samme kommune er grensen 100 deltakere uten faste, tilviste plasser. Utendørs gjelder samme antall som tidligere. Avstandsreglene har fortsatt forrang. Reglene gjelder uavhengig av vaksinestatus.
 • 2 meter ved innendørs allsang gjelder nå kun kommuner med forhøyet smittenivå:
  Kommuner med forhøyet smittenivå er kommuner med strengere lokale forskrifter eller som er omfattet av tiltaksnivå A, B eller C. Her anbefales fortsatt to meters avstand ved allsang innendørs. Det er ikke aktuelt per nå å erstatte dette med en anbefaling om munnbind. Dette er i tråd med FHIs anbefaling.    "

 

Vi må ta omsyn til dei reglar og restriksjonar som gjeld, og smittepresset det eventuelt er i det einskilde sokn.

På nettsidene til KA ( Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) finn du oppdatert informasjon som gjeld kyrkjer: www.ka.no/nyheter/korona

Smittevernet ved verksemd i Den norske kyrkja byggjer på fem hovudprinsipp:

 • Sjuke personar skal ikkje delta på fysiske samlingar
 • Gode rutiner for hygiene, handvask og reinhald
 • Minst mogleg felles bruk og berøring av inventar og utstyr
 • God avstand mellom alle som deltek
 • Tilstrekkeleg bemanning til stades

 

Det er opna for både vigsel og dåp. Ta kontakt med KYRKJEKONTORET TLF 479 77 806 ELLER PROST GEIR PAULSEN TLF 901 08 179, geir.paulsen@sogndal.kyrkja.no  eller sekr. Torunn Skjelbred,torunn.skjelbred@sogndal.kyrkja.no

Ofring/ kollekt : Vi ynskjer at det først og fremst blir brukt Vipps eller direkte overføring til konto som blir opplyst.

Salmebøker: Etter at vi ein periode ikkje har nytta salmebøker, er det frå 15.juni opna for å bruke salmebøker som ikkje har vore i bruk i minst eit døger. Det går som regel meir enn  ei veke mellom kvar gong salmebøkene er i bruk.                                                                                                                                   Ved vigsel og gravferd vert eigne programark nytta.

Nattverd : Nattverd blir gjennomført ved at kvar einskild tek eit beger (særkalk) frå eit bord i midtgangen, presten legg brødet (oblat) i begeret. Den enkelte et dette og går så til den som deler ut vin i begeret. Etterpå set den som er til nattverd det brukte begeret på eit bord.

Det er  viktig å halde god avstand når ein går fram til nattverd og tilbake til kyrkjebenken.

 

Gravferd : Ved gravferd kan det framleis i kyrkjene våre vere at det berre er aktuelt å opne for dei næraste. Dette vert vurdert i samråd med pårørande i kvart enkelt tilfelle.  Vi ber dei pårørande skrive liste over personar m. telefonnr. , med opplysningar om kor mange som høyrer til same husstand. Såleis kan vi finne ut kor mange det er plass til.

 

Generelt:

 • Sjuke personar skal ikkje delta på fysiske samlingar.
 • Det er plassert antibac i våpenhuset i alle kyrkjer, til bruk før og etter arr.
 • Ta minst mogleg på inventar og utstyr
 • Hald minst 1 m avstand

Det blir ført liste over deltakarar m. telefonnr. ved alle arrangement i kyrkja.

Lista skal oppbevarast i låst rom i 14 dagar.

                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

Tilbake